Aktualności

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń, istotnych dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne. Przeczytasz też analizy problematycznych kwestii i komentarze a także opinie naszych ekspertów i ich interpretacje najważniejszych aspektów Pzp.

f4050228e901d6108ce652e1b976eccf43b8775f-medium

Punktacja oferty w kryterium o charakterze niemierzalnym powinna stanowić średnią arytmetyczną

W przypadku oceny złożonych ofert w kryterium, które w istocie jest niemierzalne w znaczeniu arytmetycznym, końcowa ocena prowadzi do wyniku w postaci określonej liczby przyznanych ofercie punktów. Przy dokonywanej ocenie w niemierzalnym kryter...

  • 14.03.2017
Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający stosując fakultatywną przesłankę wykluczenia, ma obowiązek rzetelnie ustalić stan faktyczny

Zastosowanie, nawet fakultatywnej przesłanki wykluczenia, powinno być poprzedzone poczynionymi przez podmiot zamawiający ustaleniami, co do okoliczności faktycznych leżących u podstaw działań lub zaniechań wykonawcy. Niedopuszczalne jest jakiek...

  • 08.03.2017
Czytaj więcej »
2aaf950c7b3d1b669efcd94a331dae67c9618a4f-medium

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ

Brak jest podstaw, aby domagać się wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie treści jednolitego dokumentu złożonego wraz z ofertą i uznania, że skoro wykonawca nie potwierdził tam ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego oznacza to, że ...

Czytaj więcej »
a1654038e88deae28b6e939bbf49190f5460cbea-medium

Przy zlecaniu zamówień „in-house” istnieją dwa sposoby liczenia procentowego udziału działalności kontrolowanej osoby prawnej

Celowe przekształcenie spółki miejskiej, w ten sposób, aby jej działalność skupiła się na wykonywaniu usług na rzecz gminy, a w konsekwencji możliwe było udzielenie jest zamówienia „in-house” nie jest nieprawidłowe. Taka spółka może być traktow...

Czytaj więcej »

Nowości

f226e5c330af021edea9f159902f202a3dfe60a5-medium

Sąd Najwyższy o zatrzymaniu wadium wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów ofertowych

Zatrzymanie wadium w ten sam sposób dotyczy wykonawcy, który nie złożył na wezwanie zamawiającego dokumentów w ogóle, jak i tego który złożył dokumenty niekompletne. Wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp także wtedy...

Czytaj więcej »
200e94b3da876ca20ce66610492652adbb0af713-medium

Nie wolno uzupełnić arkusza cenowego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający nie jest uprawniony do uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów, które w istocie stanowią treść oferty i nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Arkusz cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy p...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

Udostępnianie siwz w Internecie w różnych trybach zamówień publicznych – ważne reguły

Zamawiający jest zobowiązany udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego bądź ograniczonego. Przed zeszłoroczną nowelizacją ustawy Pzp w przeta...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Top tematy

bc46296227188d8b7b84f4cc588ec9b0287bfb3d-medium

Oczywiste omyłki pisarskie – niezbędne wskazówki pomocne przy korekcie oferty

Jako zamawiający masz obowiązek skorygować ofertę, jeśli wystąpią w niej oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne polegające na niezgodności oferty z siwz ale niepowodujące istotnych zmian w jej treści. Jak stwierdzić, czy dane przeoczen...

Czytaj więcej »
8f050bc9e075b0d4dc0bd6ea93fa1f76e72f07dd-medium

Zamówienia na usługi społeczne o znacznych wartościach – formalności w postępowaniu, cz. II

Zlecanie usług społecznych podlega szczególnym ustawowym rozwiązaniom, które nierzadko sprawiają trudności zamawiającym. Przeczytaj drugą część artykułu dotyczącego zasad prowadzenia procedur na zamówienie usług społecznych o wartościach powyże...

Czytaj więcej »
61a42914a741779deaa4e2bde347af724b9ba7dc-medium

Usługi społeczne powyżej ustawowych progów w praktyce zamawiającego, cz. I

Usługi tzw. społeczne można zlecać w szczególnych procedurach określonych rozdziałem 6 ustawy Pzp. Mimo już ponad rocznej praktyki stosowania tych przepisów wiele kwestii związanych ze zlecaniem usług społecznych nadal budzi wątpliwości zamawia...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Opinie i interpretacje

eb4906c16567431a07b668df81cbc3e050212b94-medium

Sprawdź, czy zamówienia in-house mogą być zlecane podwykonawcom

Urząd Zamówień Publicznych opublikował obszerną opinię na temat zagadnienia tzw. zamówień in-house, koncentrując się w niej na kwestii zlecania takich zamówień podwykonawcom. Jej autor wskazuje, że w przypadku wewnętrznego  zamówienia zamawiają...

Czytaj więcej »
000141b299ea6062ff52a6213c3a89368aa17a89-medium

Pamiętaj! Kryteria oceny ofert trzeba weryfikować ściśle według dokonanego opisu

Funkcjonuje ugruntowane stanowisko, że ocena w ramach kryterium oceny ofert powinna zostać dokonana zgodnie z dosłownym brzmieniem ukształtowanego przez zamawiającego opisu kryterium oceny ofert. Tylko takie działanie zapobiega uznaniowości zam...

Czytaj więcej »
64072e649eca09508a806f145859e60848bf3da6-medium

Korekta błędów i przeoczeń w ofercie na przykładzie pewnego postępowania

Najważniejszą cechą omyłki w ofercie, którą zamawiający może (i musi) poprawić, jest jej oczywistość. W sytuacji gdy konieczne byłoby ustalenie i negocjowanie z wykonawcą ostatecznej treści oferty, korekta nie będzie możliwa. Warto też pamiętać...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

 Zapraszamy na webinarium

Zastrzeganie kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania przez wykonawcę   

Już 30 sierpnia (środa) o godz. 11

Transmisja live

Zarejestruj się już dziś!

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel