Nowości Czytaj więcej nowości »

Zamawiający nie ma obowiązku umożliwić wszystkim wykonawcom udział w przetargu
Proporcjonalność w określaniu warunku udziału w postępowaniu powinna być rozumiana jako adekwatność, przy czym zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do udziału w postępowaniu wszystkich podmiotów działających na rynku w danej branży (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., sygn. akt KIO 843/17).
18.07.2017 Czytaj więcej »
Całkowita elektronizacja zamówień publicznych coraz realniejsza
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa realizuje projekt pod nazwą „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.  Został on zarekomendowany przez Komisję Oceniającą do dofinansowania jako...
17.07.2017 Czytaj więcej »
Nowe rozporządzenie dotyczące wymogów związanych z elektroniczną komunikacją w przetargach
Dnia 12 lipca br. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania...
Wykonawca ma prawo się odwołać, nawet jeśli skutkiem odwołania będzie unieważnienie postępowania
Oddalenie odwołania z uwagi na hipotetyczne unieważnienie postępowania w przyszłości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego zamawiający miałby dokonać w sytuacji uwzględnienia odwołania i wyboru oferty odwołującego, nie znajduje...
11.07.2017 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Nie wolno użyć zasobów podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w ramach kryteriów oceny ofert

Pytanie: Wykonawcy mogą korzystać z zasobów podmiotów trzecich w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Czy potencjał udostępniony przez podmioty trzecie może być użyty...

Zasady zlecania „podobnych” zamówień zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (prowadzonym zgodnie z przepisami po zeszłorocznej nowelizacji ustawy Pzp) w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów przewidzieliśm...

Podział zamówienia na części – ważne wskazówki związane z prowadzeniem postępowania

Pytanie: Czy mogę w jednym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa, przebudowa i remont chodników” dokonać podziału zamówienia na 5 części? Dwie częś...

Sprawdź, czy zamawiający może zgodnie z prawem przewidzieć podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy o 50%

Pytanie: Czy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp można przewidzieć zmianę umowy o 50% w górę?

Upewnij się, jak prawidłowo wypełnić wzór ogłoszenia w odniesieniu do prac powierzonych podwykonawcom

Pytanie: Czy przy wypełnianiu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia konieczne jest wpisanie wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwyko...

Dodatkowa publikacja ogłoszenia w Biuletynie ZP – krótkie objaśnienie

Pytanie: Kiedy w ogłoszeniu BZP zaznaczamy pole „ogłoszenie nieobowiązkowe”?

Poznaj konsekwencje spóźnionej publikacji informacji z otwarcia ofert

Pytanie: Dnia 7 czerwca br. mam otwarcie ofert w przetargu powyżej progów unijnych. Wiem, że informacje z otwarcia ofert powinienem niezwłocznie zamieścić na stronie internetowej. Ni...

Termin zawiadomienia o odrzuceniu oferty – sprawdź, jak właściwie dopełniać formalności

Pytanie: Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty – bezpośrednio po dokonaniu tej czynności czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej ofert...

Nie wolno użyć zasobów podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w ramach kryteriów oceny ofert

Pytanie: Wykonawcy mogą korzystać z zasobów podmiotów trzecich w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Czy potencjał udostępniony przez podmioty trzecie może być użyty...

Wykluczenie wykonawcy z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych wymaga analizy jego postawy

Pytanie: W siwz i ogłoszeniu o zamówieniu sformułowano przesłankę wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia ośw...

Wykonawca ubiega się o rozłożenie na raty zaległych podatków – sprawdź, jak ocenić ofertę

Pytanie: Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, oświadczył, że jego spółka zalega z zapłatą podatku od środków transportu na dzień złożenia oferty. Niemniej jednak jest w ...

Kosztorys ofertowy nie kwalifikuje się do uzupełnienia jako „inny dokument”, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym ustalił wynagrodzenie kosztorysowe i żądał złożenia kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarem robót załączonym do dokumentacji pro...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Termin zawarcia umowy po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Czy można zawrzeć umowę następnego dnia po ogłoszeniu wyroku przez Izbę, czy należy czekać na otrzymanie pisemnego uzasadnienia wyroku? A może wolno to zrobić dopiero po upł...

Odwołanie musi nie tylko wskazywać niezgodne z prawem działania, ale też żądania względem zamawiającego

Pytanie: W listopadzie 2016 roku uczestniczyłam w otwartym szkoleniu z zasad wypełniania JEDZ prowadzonym przez radcę prawnego specjalizującego się w zamówieniach publicznych. Przy o...

Jak należycie określić wartość szacunkową zamawianych usług bądź dostaw?

Pytanie: Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający ma obowiązek ustalenia wartości dostaw lub usług nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Ustawa w przypadku dostaw ...

Błąd w opisie przedmiotu zamówienia nie zawsze decyduje o konieczności unieważnienia postępowania

Pytanie: W trybie zapytania o cenę na zakup tonerów zamawiający nie określił ilości jednego asortymentu, co niestety odkryliśmy dopiero przy badaniu ofert. Złożono 4 oferty. Dwie zaw...

Wymóg zatrudnienia osób realizujących zamówienie na umowę pracę nie należy do arbitralnej decyzji zamawiającego

Pytanie: Czy w związku z budową drogi, w którym to zadaniu występują roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe itp., zamawiający musi wymagać, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał n...

Centralizacja VAT nie wpływa na zasady szacowania zamówienia

Pytanie: Od 1 stycznia 2017 r. jako zakład budżetowy podlegamy centralizacji VAT. Otrzymując fakturę, nie możemy odliczać całego podatku, tylko jego część (w naszym przypadku 51%, po...

Zasady zlecania „podobnych” zamówień zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (prowadzonym zgodnie z przepisami po zeszłorocznej nowelizacji ustawy Pzp) w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów przewidzieliśm...

Podział zamówienia na części – ważne wskazówki związane z prowadzeniem postępowania

Pytanie: Czy mogę w jednym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa, przebudowa i remont chodników” dokonać podziału zamówienia na 5 części? Dwie częś...

Dotychczasowy wykonawca odmawia realizacji zamówień uzupełniających – co można zrobić?

Pytanie: Czy można na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2b ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw udzielić zamówienia uzupełn...

Dostawa i dystrybucja gazu do dwóch budynków zamawiającego – jak w praktyce je zamówić?

Pytanie: Jestem w trakcie podpisywania umowy na dostawę gazu. Nie mam możliwości zawarcia osobnej umowy na dostawę i drugiej na dystrybucję (Polska Spółka Gazownictwa tego nie prakty...

Sprawdź, czy zamawiający może zgodnie z prawem przewidzieć podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy o 50%

Pytanie: Czy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp można przewidzieć zmianę umowy o 50% w górę?

Sprawdź, jak wycenić prace spoza umownego zakresu przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Pytanie: W trakcie wykonywania robót budowlanych, okazało się, że konieczny do wykonania zakres robót znacznie się zwiększył (w stosunku do przedmiaru). W umowie określono wynagrodze...

Czy wykonawca może na etapie realizacji zamówienia wprowadzić nieprzewidziane wcześniej rozwiązania równoważne?

Pytanie: Wykonawca w ofercie na roboty budowlane wykazał, że nie będzie stosował rozwiązań równoważnych, a tym samym zastosuje urządzenia wskazane w projekcie. Na etapie realizacji z...

Jak ustalić wynagrodzenie w umowie o roboty i nadzór – istotne wskazówki związane z ryczałtem

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Czas realizacji zamówienia to 11 miesięcy. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający zazn...

Prawo

 Zapraszamy na webinarium

Już wkrótce informacja 

o kolejnym szkoleniu

Odwiedzaj regularnie nasz portal 
 

Zapisy ruszą w sierpniu

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,1749

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Pobierz
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Pobierz
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
Pobierz
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Pobierz
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Pobierz
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel